top of page

אסימטריה של השדיים

אסימטריה של השדיים מהווה בעיה שכיחה. במקרים רבים מדובר באסימטריה קלה שאינה מצריכה כל טיפול להשוואה, מאחר והיא נמצאת בטווח הנורמה בו קיים שוני בין צדי הגוף באופן טבעי. יחד עם זאת, קיימים מקרים בהם האסימטריה קשה ומשמעותית ובהם ניתן לטפל במטרה לתת לאשה מראה והרגשה טובים עם גופה.

ניתן לחלק את בעיות האסימטריה למולדות ולנרכשות:

הבעיות המולדות נובעות מפגמים בהתפתחות רקמת השד, שיכולים להיות קלים (הבדל רק בגודל בין השדיים) או קשים (חוסר התפתחות חלק מסוים של השד, בליטת השד דרך העטרה, שד טובולרי, חוסר התפתחות השריר הסמוך לשד וכו').

הפתרון הניתוחי המתאים נגזר מאפיון הגורם לבעיה. התזמון נקבע בין היתר בהתאם לעוצמת הבעיה ומידת ההפרעה שהיא גורמת. במקרים קשים, למשל, ניתן לבצע ניתוח כבר בגיל ההתבגרות עם הופעת הבעיה והחמרתה. בניתוח מתבצעת הכנסת מותחן רקמה לשד הלא מפותח, ובהמשך, מבוצעת הגדלה הדרגתית שלו ע"י מילוי במי מלח בהתאם להתפתחות השד הנגדי. בתום תקופת ההתבגרות מתבצע ניתוח נוסף להחלפת המותחן במשתל סיליקון קבוע בהתאם לגודל השד הנגדי.

ככלל, ההחלטה על הניתוח נעשית רק לאחר אבחון הבעיה הגורמת לאסימטריה. כך למשל, במקרים בהם קיים שד טובולרי, יש לקבוע תחילה הגדרה של מימדי השד הרצוי לפי מידת השד הנגדי, ואז יש לבצע פרישה של השד ע"י שחרור הרקמות הפיברוטיות ולאחר יצירת הצורה המתאימה ניתן למלא את השד (במשתל סיליקון או בשומן).

במטרה לקבל תוצאה מיטבית, נדרש לעתים, לבצע גם ניתוח לשד הנגדי. למשל, במקרים בהם בוצעה הכנסת משתל לשד הלא מפותח, ניתן במקרים מסוימים גם לבצע הכנסת משתל סיליקון בשד הנגדי. במקרים בהם שד אחד לא מפותח ואילו השד השני גדול, ניתן לבצע בשד אחד הגדלה ובשד השני הקטנה (עם או בלי משתל להשוואה) וכו'.

הבעיות הנרכשות נובעות בעיקר מהצטלקויות (מניתוחים, מכוויות או פציעות אחרות וכו') שגורמות לעיוות בהתפתחות ובמראה השד הפגוע, או מכריתת רקמת שד חלקית או מלאה בעקבות גידול סרטני. אלו מקרים בהם ההחלטה הניתוחית צריכה להתבצע כבר בשלב התכנון הניתוחי בשיתוף עם כירורג השד בכדי לבצע בשלב מיידי כריתה ושחזור מיטביים, ולעתים באותו ניתוח גם ניתוח משווה לשד הנגדי (הרמה, הקטנה או מילוי). במקרים בהם לא נעשה שחזור מיידי ובמקרים בהם נדרשות עוד התאמות להשוואה, ישנה אפשרות לעצב את השד שנכרת בחלקו על ידי שומן עצמי שנשאב ומוזרק בטכניקה מיוחדת לאחר הכנת הרקמה ולאחר ניקוי ומיצוי שלו.

חשוב לזכור שתוצאה מיטבית במקרים של אסימטריה קשה, יכולה להתקבל לעתים רק לאחר מספר ניתוחים, וכי קיימים מקרים בהם יש צורך גם בהשוואה של העטרה והפטמה.

bottom of page